Quyết định số 158/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất cho Hưng Ngân

Quyết định số 158/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân; để xây dựng Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – Khu 3; hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL286; đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng BT, tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (đợt 1)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Luật, Nghị định, Thông tư

 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Căn cứ Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ; về việc quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư; khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao;
 • Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định

 • Căn cứ Quyết đinh số 302/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
 • Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án;

Căn cứ Nghị quyết

 • Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án chuỵển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh:

 • Văn bản của UBND tỉnh: số 540/UBND-XDCB ngày 30/3/2012; về việc khảo sát địa điểm lập quy hoạch phân khu Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong;
 • Quyết định chủ trương đầu tư số 95/QĐ-UBND ngày 09/02/2018; số 3398/UBND-TNMT ngày 24/9/2019 về việc triển khai dự án BT; số 930/UBND-TNMT ngày 27/3/2020 về việc giao quỹ đất để thanh toán cho Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân; số 921/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Phong;

Xét đề nghị của:

 • Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân tại đơn xin giao đất (đợt 1) ngày 24/4/2020;
 • UBND xã Yên Phụ tại tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 27/4/2020;
 • UBND huyện Yên Phong tại tờ trình số 584/TTr- UBND ngày 28/4/2020; Quyết định phê duyệt phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường số 5317/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 và số 2365/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; Quyết định cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp số 9623/QĐ-UBND ngày 05/11/2019; Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Yên Phong tại báo cáo số 03/BC-HĐBT ngày 27/3/2020;
 • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) số 20/2015/HĐBT; giữa Sở Giao thông vận tải và Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân; Sở Tài chính tại Thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa số 399/STC-QLNS ngày 24/4/2020; Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước ngày 29/4/2020; Sở Xây dựng tại Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 340/QĐ-SXD ngày 20/11/2015; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 188/TTr-STNMT ngày 29/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY HƯNG NGÂN NỘI DUNG NHƯ SAU:

Điều 1.

Giao 227.868,0m2 đất (đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các Quyết định thu hồi đất ngày 14/6/2018 và ngày 21/01/2020 của UBND huyện Yên Phong, gồm:

 • 197.035,2m2 đất trồng lúa;
 • 1.539,2m2 đất mặt nước chuyên dùng;
 • 19.450,lm2 đất giao thông;
 • 7.423,6m2 đất thuỷ lợi;
 • 2.419,9m2 đất

UBND tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân quản lý; để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL286; đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo (Km13+91,89 đến Km17+78,6); tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 29/10/2019) cho Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân; để xây dựng Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – Khu 3; hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng BT; tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (đợt 1) theo Dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 20/3/2018, trong đó:

– Giao đất có thu tiền sử dụng đất:

  • Đất ở (539 lô)       :        60.578,0m2.
  • Thời hạn giao đất: 50 (Năm mươi) năm.

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất:        167.290,0m2.

 • + Đất quảng trường                                 :           21.535,6m2.
 • + Đất cây xanh                                         :           42.066,7m2.
 • + Đất mặt nước                                        :             7.390,6m2.
 • + Đất hạ tầng kỹ thuật (đất giao thông, rãnh thoát nước):           96.297,1 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên các tờ bản đồ tỷ lệ 1/500; do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Điều 2.

1. Sau khi xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân có trách nhiệm bàn giao đất quảng trường, đất cây xanh, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật (đất giao thông, rãnh thoát nước) cho địa phương quản lý theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức bàn giao khu đất; xác định giá thu tiền sử dụng đất làm căn cứ hoàn trả vốn dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL286; đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng BT theo quy định.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục thuế; UBND huyện Yên Phong, UBND xã Yên Phụ, Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân; và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

158 Qd Ubnd (1) 158 Qd Ubnd (2) 158 Qd Ubnd (3)

5/5 - (6 bình chọn)

Comments are closed.