Quyết định số 340/QĐ-SXD ngày 20/11/15 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 340/QĐ-SXD ngày 20/11/15 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A huyện Yên Phong.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong với nội dung chủ yếu sau:

Vị trí, ranh giới, quy mô và tính chất qquy hoạch (theo dò án phân khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ đã đwọc phê duyệt)

Vị trí: khu quy hoạch thuộc trị trấn Chờ xã Yên Phụ, huyện Yên Phong.

Ranh giới:

340 Qd Sxd (2) 340 Qd Sxd (3) 340 Qd Sxd (4) 340 Qd Sxd (5) 340 Qd Sxd (6) 340 Qd Sxd (7) 340 Qd Sxd (8)

5/5 - (18 bình chọn)

Comments are closed.