Quyết định số 340/QĐ-SXD ngày 20/11/15 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 340/QĐ-SXD ngày 20/11/15 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A huyện Yên Phong.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong với nội dung chủ yếu sau:

Vị trí, ranh giới, quy mô và tính chất qquy hoạch (theo dò án phân khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ đã đwọc phê duyệt)

Vị trí: khu quy hoạch thuộc trị trấn Chờ xã Yên Phụ, huyện Yên Phong.

Ranh giới:

340 Qd Sxd (2) 340 Qd Sxd (3) 340 Qd Sxd (4) 340 Qd Sxd (5) 340 Qd Sxd (6) 340 Qd Sxd (7) 340 Qd Sxd (8)

Rate this post

Comments are closed.